SEACC participates in the Volunteer Income Tax Assistance (VITA) program. VITA offers free tax help to people who generally make $64,000 or less, persons with disabilities and limited English-speaking taxpayers who need assistance in preparing their own tax returns. IRS-certified volunteers provide free basic income tax return preparation with electronic filing to qualified individuals.

What to Bring to our Local
 • Proof of identification (photo ID)
 • Social Security cards for you, your spouse and dependents
 • An Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) assignment letter may be substituted for you, your spouse and your dependents if you do not have a Social Security number
 • Proof of foreign status, if applying for an ITIN
 • Birth dates for you, your spouse and dependents on the tax return
 • Wage and earning statements (Form W-2, W-2G, 1099-R,1099-Misc) from all employers
 • Interest and dividend statements from banks (Forms 1099)
 • Health Insurance Exemption Certificate, if received
 • A copy of last year’s federal and state returns, if available
 • Proof of bank account routing and account numbers for direct deposit such as a blank check
 • To file taxes electronically on a married-filing-joint tax return, both spouses must be present to sign the required forms
 • Total paid for daycare provider and the daycare provider’s tax identifying number such as their Social Security number or business Employer Identification Number
 • Forms 1095-A, B and C, Health Coverage Statements
 • Copies of income transcripts from IRS and state, if applicable

      ***************

Chương trình Trợ Giúp Làm Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) của Sở Thuế Vụ cung cấp khai thuế miễn phí cho những người có lợi tức từ $64,000 trở xuống, Những người bị khuyết tật; và Những người đóng thuế có trình độ Tiếng Anh hạn chế những người cần được trợ giúp để làm tờ khai thuế cho chính mình của Sở Thuế Vụ cung cấp miễn phí khai thuế căn bản cho các cá nhân đủ điều kiện.

Phải Đem Những Gì

 • Giấy tờ tùy thân có dán hình
 • Thẻ An Sinh Xã Hội còn hiệu lực của người đóng thuế, người hôn phối và người thuộc quyền
 • Nếu quý vị không có số An Sinh Xã Hội thì chúng tôi có thể gửi thư giao Mã Số Thuế Cá Nhân của Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) thay thế cho quý vị, người hôn phối và người thuộc quyền của quý vị
 • Bằng chứng về tình trạng ngoại nhân nếu nộp đơn xin ITIN
 • Ngày tháng năm sanh của người chánh, phụ và thuộc quyền trong tờ khai thuế
 • (Các) tờ kê khai tiền lương và lợi tức, Mẫu W-2, W-2G, 1099-R, từ mọi hãng sở
 • Tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng (Mẫu 1099)
 • Giấy Chứng Nhận Miễn Trừ Bảo Hiểm Sức Khỏe, nếu đã có
 • Một bản khai thuế liên bang và tiểu bang của năm vừa qua (nếu có)
 • Số chuyển và số trương mục ngân hàng để ký thác trực tiếp
 • Muốn đệ nộp theo dạng điện tử trên cương vị Ðã Kết Hôn và Khai Thuế Chung, cả hai người hôn phối đều phải có mặt để ký tên vào những biểu mẫu cần thiết
 • Tổng số tiền đã trả cho chăm sóc ban ngày, Mã số của người thực hiện công việc chăm sóc ban ngày
 • Mẫu đơn 1095-A, B hoặc C, Bản Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng
 • Bản sao hồ sơ lợi tức từ IRS và tiểu bang, nếu áp dụng