URGENT Stage 2 Emergency!

posted in: Community | 0
  1. EMERGENCY! To avoid power shut offs, we need to conserve electricity now! Please reduce your electricity usage by turning off lights and air conditioning. 
  2. The high temperatures are causing us to use more electricity. Please use only what you need to stay safe and healthy. Power will be shut off if we do not reduce electric use immediately. 
  3. We are facing the possibility of power shut offs if we do not reduce energy usage immediately. Please reduce your electricity usage NOW and make preparations for shut offs such as flashlights and battery operated radios. 

 

  1. KHẨN CẤP: Để tránh cúp điện, chúng ta cần phải tiết kiệm điện ngay. Vui lòng giảm việc sử dụng điện bằng cách tắt đèn và máy lạnh.

  1. Nhiệt độ cao gây cho chúng ta sử dụng điện nhiều hơn. Vui lòng sử dụng những gì mình cần để giữ an toàn và khỏe mạnh. Điện sẽ bị cắt nếu chúng ta không giảm sử dụng điện ngay lập tức.
  2. Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ bị cúp điện nếu chúng ta không giảm điện ngay lập tức. Vui lòng giảm việc sử dụng điện ngay bây giờ và chuẩn bị cho việc cúp điện như là đèn pin, máy radio bằng pin.

 

  1. 紧急:为了避免电源关闭,我们需要节电请关闭灯和空调以减少用电量。
  2. 高温导致我们使用更多的电力:请谨使用保持安全和健康所需的物品。如果我们不立即减少用电量,将会关闭电源。
  3. 如果再不立即减少能源使用,我们将面临关闭电源可能性。請立即为关闭电量准备,例如:手电筒和电池收音机.除了社交媒体外,请确保你在强调即使的重要性。保护与你交谈的任何人发出这些通知后您可能还需要考虑拔掉计算机电源,谢谢!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please do the math: *