Mini-Grant for People Making and Selling Food from their Home

The Southeast Asian Community Center (SEACC) is offering a grant program for small business owners who make and sell food from their home.  Each grant will be for $1,500. This program has been made possible by a generous donation from Union Bank  

 

Applicants must be doing this business from your residence now.  At this time, due to limited funds, only applicants in San Francisco, South San Francisco, and Daly City will be considered. 

If we select your business, we will also want to speak to you personally about your business and you.  Also, we will need a current copy of a phone or PGE bill, and a copy of your ID.  Once all of this is done, we will make a decision on who to approve for a grant.  After the grant is made, we will remain in contact with you for the next 3 months to provide advice on marketing and operations.

Applicants may apply from February 1, 2021 to February 28, 2021.  This is not first come first serve.  Applications will be reviewed beginning March 1, 2021.  Grant awards will be made later in March and April 2021.  For more information, here is a flyer which you can download.

Here is the link for the application.

__________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỹ Hỗ Trợ cho người kinh doanh thức ăn tại nhà

 

 

 

Trung tâm cộng đồng Đông Nam Á đang cung cấp một quỹ hỗ trợ cho các tiểu thương bán và làm thức ăn tại nhà. Mỗi quỹ hỗ trợ là $1,500. Chương trình này được tài trợ bởi Ngân Hàng Union.

Người nộp đơn hiện tại phải làm kinh doanh tại nhà. Tại thời điểm này, do giới hạn nguồn quỹ eo hẹp, chỉ có thể cung cấp cho người nộp đơn ở San Francisco, South San Francisco, và Daly City.

Nếu chúng tôi chọn quý vị, chúng tôi cũng sẽ muốn nói chuyện với quý vị về việc kinh doanh của quý vị và quý vị. Chúng tôi cũng cần một bản sao  hiện tại hóa đơn điện thoại hoặc PG&E. và 1 bản sao ID. Một khi hoàn tất, chúng tôi sẽ quyết định ai được nhận tiền hỗ trợ. Sau khi cung cấp tiền, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với quý vị trong 3 tháng tới để hướng dẫn về điều hành kinh doanh và quảng cáo.

Người nộp đơn có thể đăng ký từ 1 tháng 2 đến 28 tháng 2, năm 2021. Đây không phải là ai đến trước thì được ưu tiên. Đơn xin sẽ được xem xét từ 1 tháng 3, 2021. Tiền hỗ trợ sẽ được chuyển giao vào cuối tháng 3 và tháng 4. Để có thêm thông tin, đây là tờ rơi mà quý vị có thể tải xuống

Đây là đường dẫn cho việc nộp đơn.

 

 

 

__________________________________________

 

补助家庭食品销售食品的企业

东南亚社区中心正在为那些在家中制作和出售食品的小企业主提供一项赠款计划。每笔补助金为1,500美元。联合银行 (Union Bank) 的慷慨捐助使该计划成为可能.

申请人必须现在就从您的住所进行这项业务。目前,由于资金有限,仅考虑 San FranciscoSouth SanFrancisco and Daly City的申请人。

如果我们选择您的公司 , 我们亲自与您和您的公司谈谈. 另外您们必须完成这些操作:–我们须要您的电话或PGE 账单当前以及您的ID 副本。然后我们才决定,批准拨款.

申请人可以在2021年2月1日至2021年2月28日之间申请。这不是先到先得。从2021年3月1日开始,将审查申请。在2021年3月和4月的晚些时候,将授予补助金。有关更多信息,请单击此处下载传单。

这是该应用程序的链接