KHI CẦN SỰ TRỢ GIÚP VỀ NGÔN NGỮ CHO NGƯỜI TIÊU THỤ CHÚNG TA PHẢI ĐI ĐÂU?

posted in: Community | 0

Tại California trong tài khóa 2017-2018 có khoảng 30 cơ quan bất vụ lợi được Ủy Ban Tiện Ích Cộng Cộng California (California Public Utility Commission, thường viết tắt là CPUC) trợ cấp một ngân khoản nhỏ để giúp các người tiêu thụ Điện/Khí đốt (Chương trình CHANGES) và các dịch vụ điện thoại (Chương trình TEAM) có trở ngại về ngôn ngữ khi giao tiếp với các công ty này. Các cơ quan nằm trong tập đoàn TEAM và CHANGES phục vụ đồng hương của họ gồm trên 50 chủng tộc khác nhau.

Các cơ quan được trợ cấp có kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau. Có những cơ quan mới được trợ cấp cho hoạt động năm nay, có những cơ quan khác lâu hơn. Trung tâm Cộng Đồng Đông Nam Á tại San Francisco là một trong những cơ quan trong nghề lâu đời nhất với Dịch vụ trợ giúp các vấn đề liên quan đến Điện thoại đã được trên 10 năm, trong khi dịch vụ trợ giúp về Điện và Khí đốt cũng đã gần 7 năm. Ngôn ngữ xử dụng bằng Việt ngữ để có thể trợ giúp hữu hiệu cho các đồng hương ở lứa tuổi cao niên cũng như các đồng hương mà thời gian cư ngụ tại Mỹ còn ngắn.

Anh Tony Nguyễn là người đã đảm trách chương trình này trong suốt gần 10 năm qua đầy kinh nghiệm. Mọi thắc mắc sẽ được chỉ dẫn tường tận, tìm ra tận nguồn gốc nguyên nhân để có lời giải đáp thỏa đáng, hoặc sửa đổi qua điện đàm trực tiếp với các công ty cung cấp dịch vụ Điện và Khí đốt cũng như các công ty Điện thoại của quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please do the math: *